اعظم السادات جمال آبادی

 • کارشناس ارشد مشاوره
 • زوج درمانی
 • مشاوره نوجوان

خدمات در کلینیک روانشناسی کریمی نسب:

 • مشاوره نوجوان (بهبود روابط نوجوان و والدین)
 • زوج درمانی (کمک به بهبود تعارضات زناشویی)
 • مداخله در بحران طلاق و روابط فرا زناشویی
 • مشاوره خانواده
 • مشاوره در مشکلات فردی
 • وسواس فکری-عملی
 • اضطراب
 • پرخاشگری-خشم
 • رویکرد درمانی
 • شناختی-رفتاری
 • واقعیت درمانی
 • تعهد-پذیرش (ACT)

سوابق تحصیلی و حرفه ای:

 • کارشناس ارشد مشاوره
 • مشاور دانشگاه علمی کاربردی
 • مشاور نیرو انتظامی مشهد

برگزار کننده کارگاه های:

 • طرح واره درمانی
 • اعتیاد
 • خودکشی
 • مشاوره دینی
 • خانواده درمانی
 • تئوری انتخاب
 • اثر بحران طلاق برای زنان
 • زوج درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری

عضویت در انجمن ها:

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

شماره نظام 38631