حسن باقری نیا

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر حسن باقری نیا استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی هستن.

مقالات دکتر باقری نیا

سال 2018

عنوان مقاله :Can Parenting Style Affect Thought Control Strategies?

عنوان نشریه :Health Education And Health Promotion

سال 2020

عنوان مقاله :English language professors’ experiences in using social media network Telegram in their classes: a critical hermeneutic study in the context of Iran

عنوان نشریه :Qualitative Research Journal

سال 2021

عنوان مقاله :تبیین و نقد و آسیب شناسی پیش فرض های انسان شناختی رفتارگرایانه در تعلیم و تربیت با تأکید بر پژوهش های تربیتی.

عنوان نشریه :پژوهشنامه تربیتی

عنوان مقاله :اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنآگاهی بر جهتگیری هدفی و اهمالکاری تحصیلی در دختران نوجوان

عنوان نشریه :پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

سال 2022

عنوان مقاله :رابطه بین خودشیفتگی و جهت گیری مذهبی مدیران با سلامت سازمانی

عنوان نشریه :فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی

عنوان مقاله :رابطه قابلیت های یادگیری سازمانی با میزان نوآوری سازمانی در دانشگاه‌های شهر سبزوار: آزمون نقش میانجی تسهیم دانش

عنوان نشریه :فصل نامه نوآوري و ارزش آفريني

سال 2023

عنوان مقاله :اضطراب تصویر بدنی در زنان؛ مقایسه دو رویکرد درمانی شناختی- رفتاری و روان‌درمانی بین-فردی

عنوان نشریه :مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار