سارا شاد

 • کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسی نیمرخ زوجین
 • مشاوره و ارزیابی پیش از ازدواج (PMC)
 • زوج درمانی با رویکرد گاتمن
 • سوابق تحصیلی و حرفه‌ ای:

  • کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • کارشناس روانشناسی

  مهارت ها:

  • مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسی نیمرخ زوجین
  • مشاوره و ارزیابی پیش از ازدواج (PMC)
  • زوج درمانی با رویکرد گاتمن
  • زوج درمانى با رويكرد شناختى _ رفتارى
  • بررسی الگوی رابطه زوجی بر اساس تفسیر نمیرخ زوجین mmpi
  • سکس تراپی
  • درمان خیانت زناشویی با رویکرد شناختی، هیجانی رفتاری
  • تعامل با خانواده همسر
  • مداخلات در فرایند طلاق، مداخلات و آموزش های قبل، در حین و پس از طلاق
  • مداخلات شناختى در شكست هاى عاطفى
  • درمان شناختی _ رفتاری (CBT)
  • طرحواره درمانی
  • مربیگری مهارت های زندگی
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
  • عضو انجمن روانشناسی ایران

  شماره نظام: 36337

  رویکرد درمانی:

  درمان شناختی رفتاری (cbt)