دکتر موقر

دکترا روانشناسی بالینی از دانشگاه لوند سوئد

دکترا روانشناسی بالینی از دانشگاه لوند سوئد

فلوشیپ یونیورسال اروپا

عضو دپارتمان UPD اروپا

عضو دپارتمان APA آمریک