سیکلی از علائم اختلال نافرمانی مقابله‌ای کودکان مه در آن کودکی به حرف مادرش گوش نمی‌دهد، دستی که روی میز کوبیده شده است و کودکی که شاخ‌های شیطانی دارد، قرار دارد.

اختلال نافرمانی مقابله‌ای کودکان چیست؟

اختلال نافرمانی مقابله‌ای کودکان چیست؟ اختلال نافرمانی مقابله‌ای کودکان وضعیتی است که در آن فرزند شما الگویی از رفتار‌های سرکشی و پرخاشگری و عصبانیت را نسبت به افراد صاحب قدرت مانند:...